Chemeng KMUTT ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • about

ตาราง กิจกรรมภาควิชา

 • 18-19
 • Apr

โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม โรงงานทางด้านปิโตรเคมี จังหวัดระยอง

2019-04-04

โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม โรงงานทางด้านปิโตรเคมี จังหวัดระยอง ภายใต้ วิชา CHE 301 Chemical Process Industries ระหว่าง วันที่ 18-19 เมษายน 2562

 • 18
 • Mar

พิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

2019-03-21

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์องค์กร และคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม ทุนละ 100,000 บาท และประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 30,000 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2561 บริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายอมรเทพ รัศมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนประเภทที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และได้โอกาสฝึกงาน Project Based Internship ระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงปิดภาคการศึกษา 2562 นางสาววนิชญา สลีแดง นายกฤษฎางษ์ คำมา นายรชานนท์ ละวรรณวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และนายวรรธนัย เหลือลมัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับทุนประเภทที่ 2 ทุนละ 30,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มจธ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • 18
 • Mar

งานพิธีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2019-03-21

งานพิธีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ.บางมด และศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดงานพิธีแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยงานจัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • 16
 • Mar

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภาษี”

2019-03-12

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกภาควิชา เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในหัวข้อ “รู้เท่าทันภาษี” ซึ่งประกอบไปด้วย การรู้จักกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและแนวทางการลดหย่อน ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00-15.30 น. ณ ห้อง ChE225 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLScHnde46ir-IGBi0w…/viewform หมายเหตุ : ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงปัจฉิมนิเทศ

 • 27-28
 • Apr

OPEN HOUSE KMUTT

2019-03-12

เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ OPEN HOUSE KMUTT ] วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 สำหรับน้องๆที่สนใจภาควิชาวิศวกรรมเคมี สามารถ ณ อาคารวิศวกรรมเคมี 8.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย จะทำให้น้องๆ รู้ถึงวิชาที่ต้องเรียน การทำแลปภาควิชา และอนาคตการทำงานของสายวิชาชีพนี้ ห้ามพลาด ภายในงานยังมีการลุ้นรับรางวัลพิเศษสำหรับน้องๆ ที่สนใจภาควิชานี้อีกด้วย

หลักสูตร ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะต่าง ๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

[Link หลักสูตรปริญญาตรี ปกติ]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พื้นฐานวิศวกรรมเคมีทั้งจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรยังให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะต่าง ๆ เช่น การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

[Link หลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559มุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้และทักษะทั้งในด้านทั่วไปและด้านวิศวกรรมเคมีที่ลึกซึ้งโดยอาศัยกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ

[Link หลักสูตรปริญญาโท]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงในด้านวิศวกรรมเคมีควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะในด้านต่างๆ โดยอาศัยกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และทักษะ รวมทั้งมีความเป็นสากล และเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

[Link หลักสูตรปริญญาเอก]

กิจกรรม ภาควิชา

 Chemeng KMUTT

 •  การลงนามความร่วมมือ

 • การลงนามความร่วมมือระหว่าง สถา
 •   60
อ่านต่อ

 •  กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร U-ChEPS

 • วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวล
 •   144
อ่านต่อ

 •  มอบทุนการศึกษา บริษัทไทยออยล์

 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 •   241
อ่านต่อ

 •  งานพิธีแสดงความยินดีอธิการบดี มจธ.

 • งานพิธีแสดงความยินดีกับ รองศาส
 •   176
อ่านต่อ

 •  ประชุมภาควิชาฯและบริษัทPall Corporation

 • สรุปการประชุมการหารือระหว่างภ
 •   127
อ่านต่อ

 •  สัมมนาประจำปี 2561

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดสัมมนาป
 •   640
อ่านต่อ

 •  ค่าย R-CHECK

 • ค่าย R-CHECK หรือ recruitment
 •   448
อ่านต่อ

 •  กิจกรรม CHEMENG NIGHT 2018

 • กิจกรรมนี้ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไ
 •   280
อ่านต่อ

 •  ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็น
 •   215
อ่านต่อ

 •  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้

 • พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ChemE
 •   489
อ่านต่อ
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
#36 8 0 2019-10-03 อ่านกระทู้
#35 ปั๊มเคมีนำเข้าจากยุโรป ปั๊มเคมี ปั๊มดูดสารเคมีต่างๆ ปั้มไดอะแฟรม ปั๊มมิเตอร์ริ่ง ปริมณฑล mkt2sreich 11 0 2019-09-27 อ่านกระทู้
#34 เอสไรคส์ จำหน่ายปั๊มเติมคลอรีน ปั๊มเติมสารส้ม บำบัดน้ำในสระ กทม. mkt2sreich 7 0 2019-09-27 อ่านกระทู้
#33 ปั๊มสำหรับดูดอาหารเหลว และเครื่องดื่ม จำหน่ายปั๊มภาคใต้ mkt2sreich 8 0 2019-09-27 อ่านกระทู้
#32 9 0 2019-09-15 อ่านกระทู้
#31 17 0 2019-08-29 อ่านกระทู้
#30 24 0 2019-08-12 อ่านกระทู้
#29 อุตสาหกรรมจะราบรื่น หากคุณใช้ปั๊มที่เหมาะสม mkt1sreich 110 0 2019-01-11 อ่านกระทู้
#28 น้ำเสีย ควรได้รับการ บำบัด mkt1sreich 96 0 2019-01-11 อ่านกระทู้
#27 ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มเคมี mkt1sreich 76 0 2019-01-11 อ่านกระทู้
 Chemeng KMUTT

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ่ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อภาควิชา